Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize hedefleri, çıktıları ve ölçme-değerlendirme araçları Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (Common European Framework of Reference for Languages) göre belirlenmiş bir izlence ile İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimi vermektir.

Öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize akademik hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri (özetleme, yorumlama, kaynak gösterme vb.) dil becerileri ile bütünleştirerek oluşturulmuş izlencelerle sunmaktır. 

İngilizce Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlamış, öğretim dili İngilizce olan lisans ve önlisans programlarına kayıtlı/isteğe bağlı ve lisansüstü öğrencilerimize akademik ve mesleki yabancı dil derslerini ihtiyaç analizleri yoluyla hazırlanan izlenceler ile sunmaktır. 

Öğrencilerimizin dil gelişimlerinin yanı sıra, toplumsal ve küresel farkındalıklarını amaç, hedef ve içerikleri belirlenmiş müfredat dışı aktiviteler ile artırmaktır. 
Destekleyici profesyonel gelişim felsefesiyle öğretim görevlilerimizin profesyonel hayatta karşılaşacakları durumları göz önünde bulunduran ve çözüm önerileri sunan mesleki seminerler ve çalışma atölyeleri sunmaktır. 
 


VİZYONUMUZ 

Dil eğitimi alanında araştırma ve akademik çalışmalar yapmak isteyen öğretim görevlileri için en uygun akademik ve profesyonel şartları oluşturmak,
Öğrencilerin lisans eğitiminde kazanacakları mesleki becerilerine ek olarak eleştirel düşünme gibi ince becerilerinin de önemli olduğunun planlanacak faaliyetler ile farkındalığını oluşturmak,

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda başarı ve prestijine yabancı dili odağına almış fikir ve projeler ile katkıda bulunmaktır.
 

DEĞERLERİMİZ

Çeşitliliğe saygı duymak,
Akademik ve profesyonel tüm yenilikçi fikirlere açık olmak,
Akademik ve profesyonel gelişime açık olmaktır.
 

EĞİTİM FELSEFEMİZ

 • Eğitim Felsefemiz aşağıda belirtilen değerlere dayanmaktadır.
 • Öğrencilerin fikirlerini paylaştıkları, bilgi alışverişinde bulundukları ve hedef dilde anlaşmaya teşvik edildikleri olumlu bir öğrenme ortamında iletişim kurarak dil öğretilir. Bir başka deyişle, dil öğrenmeyi kolaylaştıran bir ortam oluşturulur.
 • İletişimsel dil öğretim yöntemi başta olmak üzere, eklektik yöntemler ışığında, öğrencilerin gerçek hayatta birbirleri ve öğreticileriyle etkileşime girerek özgüvenli, etkili biçimde iletişim kurmalarına yardımcı olur ve öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Bu bağlamda, dilbilgisel doğruluktan ziyade akıcılık ve dil becerilerine ağırlık verilir.
 • Her öğrencinin öğrenme stili ve ilgi alanları farklı olduğundan; öğretme araçlarının, materyalin ve teknolojinin kullanımında kişiselleştirilmiş öğrenme yaklaşımı esas alınır.
 • Dil öğrenen herkes farklı özelliklere sahip olduğundan, iletişimsel yeterlilik ile birlikte özellikle dilsel yeterlilik, toplum içinde dili kullanma yetisi, stratejik yeterlilik ve söylem yetisini geliştirmeyi teşvik eden bir öğrenme ortamı yaratılır. Böylelikle öğrenciler, bulundukları sosyal bağlamın/ortamın gerektirdiği şekilde kendilerini ifade edebilirler.
 • Öğrencilerin mevcut bilgileri etkinleştirilerek, öğrendiklerini daha önce edinmiş oldukları bilgilerle ilişkilendirebileceklerini savunan yapılandırmacı görüş esas alınır.
 • Dil öğreniminin bütünsel ve merak uyandıran bir süreç olduğu yaklaşımından yola çıkarak, her öğrenciye hitap eden çeşitli sınıf içi etkinliklerle öğrencilerin derslere aktif katılımı teşvik edilir.
 • Farklı yaklaşım ve tekniklerle, öğrencilere dil becerilerini anlamlı bir bağlamda geliştirme fırsatı sağlayan öğrenci merkezli yaklaşım benimsenir.
 • Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini geliştirmelerine yardımcı olunur. Bu noktada dilbilgisi, kelime bilgisi, ses dizimi, biçim dizim, sözdizimi ve akıcılık gibi teknik alt becerilerin gelişimi de desteklenir.
 • Burada hedef, öğrencilerin gelişimini desteklemek, bir sonraki yeterlilik seviyesine ulaşmaları için gereken ek desteği sağlamaktır. Ancak en önemlisi, sorumluluk alıp kendi öğrenme sürecini yöneten, içsel motivasyonu gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
   

Son Güncelleme Tarihi: Cu, 06/02/2023 - 10:27